در سال ۱۳۹۲ کسری رفالیان در پرژوه MBA خود مطالعه ای بر روی مشتریان ۱click انجام داد تا مشخص کند میزان بازگشت سرمایه آنها پس از استفاده از خدمات وان کلیک چه مقدار بوده است .

نکات کلیدی تحقیقات ایشان :

۳.۴۰ برابر

ترافیک بیشتر در هرماه در طول مدت یکسال


۵.۳۸ برابر

افزایش تعداد علاقه مندان در هر ماه در طول یک سال


۷۶٪

از مشتریان شاهد افزایش فروش در طول مدت یک سال بوده اند .

بازگشت سرمایه پس از استفاده از خدمات وان کلیک
آمار جذب علاقه مند در شروع ۶ ماه بعدیکسال بعد 
کمتر از ۱۰۴.۳ برابر۱۰.۴ برابر
۴۹-۱۰۲.۶ برابر۸.۵ برابر
۱۵۰-۵۰۲.۰۹ برابر۴.۳ برابر
۱۵۱- ۳۰۰۱.۹ برابر۳.۷ برابر