یک روش کلیدی خلاقیت و حل مسئله در بازاریابی اینترنتی